What is Nostr?
satoshe / satoshe
npub1ked…2ftf
2022-12-30 03:04:43
Author Public Key
npub1kedrgxys6vxh52s3gh0dshz7dsmy58fffupla20dcdpxtuzky63s4p2ftf