What is Nostr?
betoneto
npub1yxk…m7cp
2024-04-02 10:21:42

betoneto on Nostr: 職業差別っていうほどなのかな

職業差別っていうほどなのかな
Author Public Key
npub1yxkzj4smth5sehppn90uqur4yhxh3j999krhyx4ks8favzw3ut0se4m7cp