What is Nostr?
betoneto
npub1yxk…m7cp
2024-04-02 10:11:03

betoneto on Nostr: タイムラインに想定されていない成分が混じってるな

タイムラインに想定されていない成分が混じってるな
Author Public Key
npub1yxkzj4smth5sehppn90uqur4yhxh3j999krhyx4ks8favzw3ut0se4m7cp